لطفا صبر کنید

منطقه آزاد ماکو، منطقه سبز و هوشمند

مرکز نوآوری و فناوری منطقه آزاد ماکو

رویداد ها

اطلاع رسانی آخرین رویدادهای نوآورانه و فناورانه


اولویت ها